Sveriges enda märkesförsäkring för Ford

Logo Ford

Om du inte är nöjd

Vi har som mål att ha försäkringsmarknadens nöjdaste kunder. Det händer givetvis ibland att någon kund har en annan åsikt än vi. Även om du är missnöjd med vårt beslut eller hantering av ett ärende, ska det vara enkelt att vara kund hos oss.​​​​​

Prata först med din handläggare

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp. Om vi inte kommer överens har du flera möjligheter att gå vidare till någon som kan se på ditt ärende på nytt.

Omprövning i vårt skaderåd

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du begära en prövning i skaderådet. Begäran ska vara skriftlig och skickas till din handläggare, som sedan lämnar den vidare till skaderådet. Försök att vara så utförlig som möjligt och beskriv vad du är missnöjd med.

Kontakta Ifs Kundombudsman

Du kan kostnadsfritt vända dig till Ifs Kundombudsman, en oberoende och fristående avdelning inom If, och få ditt ärende granskat med nya friska ögon.

  • Skicka in din begäran om prövning inom 12 månader.
  • Ifs Kundombudsman kan pröva de flesta typer av ärenden med undantag för ärenden som prövats eller är under prövning i någon extern nämnd eller i domstol.

Observera att ärenden som handläggs av TFF (Trafikförsäkringsföreningen) inte kan omprövas av Ifs Kundombudsman. Önskar du ompröva ett sådant ärende, exempelvis en parkerings- eller smitningsskada, vänligen kontakta din handläggare.

Kontakta Ifs Kundombudsman

Få ärendet omprövat av andra instanser

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Nämndens avdelning för försäkringsfrågor prövar tvister inom försäkringsområdet. Nämnden prövar dock inte tvister rörande medicinska bedömningar. Endast privatpersoner kan vända sig till ARN. Anmälan till ARN måste göras inom ett år från det att du framfört ditt klagomål till If.
Telefon: 08-508 860 00
ARN

Personförsäkringsnämnden (PFN)
Nämnden prövar tvister gällande personförsäkring som kräver en medicinsk bedömning. Nämnden prövar även tvister som gäller avslag – helt eller delvis – på ansökan om individuell personförsäkring. Ansökan om prövning i PFN måste göras inom ett år från det att du lämnat in ditt klagomål till If.
Telefon: 08-522 787 20
PFN

Nämnden för rättsskyddsfrågor (FNR)
Nämnden prövar tvister inom rättsskyddsförsäkringen och motsvarande del i trafikförsäkringen. Anmälan till FNR måste göras inom ett år efter det att du framfört ditt klagomål till If.
Telefon: 08-522 787 20
FNR

Trafikskadenämnden
Trafikskadenämnden är fristående från försäkringsbolagen och verkar för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Vissa ersättningsfrågor är obligatoriska och ska alltid prövas av nämnden. If hjälper dig i samband med den obligatoriska prövningen. Det finns andra frågor där vi inte är skyldiga att inhämta yttrande. I dessa frågor kan du själv begära prövning hos Trafikskadenämnden via en särskild blankett som finns på Trafikskadenämnden eller deras webb.
Trafikskadenämnden

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkring, men prövar inte tvister.
Telefon: 0200-22 58 00
Konsumenternas Försäkringsbyrå

Om du vill ha ärendet prövat av domstol
Ta kontakt med närmaste tingsrätt för information. Om du har en rättsskyddsförsäkring hos oss gäller denna på samma villkor även vid tvist mot If. Tänk på att du måste begära detta, inom viss tid, den s.k. preskriptionstiden. Detta gäller även om ärendet är under prövning hos andra instanser. Tiden är olika lång beroende på bl.a. vilken lag och vilket eventuellt avtal som gäller i ditt ärende. Närmare information om gällande preskriptionstid just i ditt ärende kan du få av handläggaren hos oss.

Läs också

Gränsöverskridande tvistlösning

Om du bor i ett annat EU-land kan EU-kommissionens onlineplattform också användas för ansökan till ARN, PFN och FNR.
EU-kommissionens onlineplattform

Dina rättigheter som konsument

Du kan få objektiv och kostnadsfri vägledning av olika konsument-organisationer. Läs mer om det här.

Konsumenterna

Konsumentverket